yukleniyor
Ara

Sonuçlar burada gözükecek.

gizlilik politikamız

gizlilik politikamızı, ilgili mevzuat kapsamındaki gereklilikler çerçevesinde forumuni.com ve yakında hayata geçecek olan ariyorum.forumuni.com’a (“forumuni”) internet sitemiz ve yayınladığımız uygulamalar aracılığıyla erişirken ve forumuni’yi kullanırken shenlik teknoloji ve bilişim anonim şirketi’ne sağlayacağınız kişisel verilerinizin korunması hakkında sizi aydınlatmak amacıyla oluşturduk.

forumuni’de bir hesabınız olmaksızın veya forumuni hesabınıza giriş yapmaksızın forumuni’yi ziyaret etmeniz ve kullanmanız durumunda otomatik olarak işlem tarih, saat, ıp adresleri ve port bilgileri, bildirim token’ı, oturum verisi, görüntülediğiniz sayfalar, ziyaret süreleri, konum, tarayıcınızın modeli ve dili ile cihazınızın modeline ilişkin veriler elde edilmekte ve anonim olarak saklanmaktadır.

forumuni’deki hesabınızı kullanırken doğrudan paylaştığınız ad-soyad, kullanıcı adı, eposta adresi, soru, soru cevabı, üniversite yorumları, anılar ve o hesaptaki profil resmi, rezleme, paylaşma verileriniz saklanmaktadır. buna ilaveten otomatik olarak işlem tarih, saat, ıp adresleri ve port bilgileri, oturum verisi, giriş platformu (web veya uygulama), görüntülediğiniz sayfalar, bildirimler, ziyaret süresi, konum, tarayıcı modeli ve dili, cihaz modeline ilişkin verileriniz elde edilmektedir. otomatik olarak elde edilen verilerinizden işlem tarih, saat, ıp adresleri ve port bilgileri dışındakiler anonim olarak saklanmaktadır. bu paragrafta sayılan doğrudan sağladığınız verilerle moderasyon tarihçeniz, hesabınız silinmedikçe saklanmaktadır. hesap silinmez, ancak hesap sahibince ya da tarafımızca yazılan soru, soru cevabı ya da anılar silinirse; ilgili içerik, silinme tarihinde veritabanlarımızdan tamamen silinir ve saklanmaz. Üniversite yorumları silinemez veya güncellenemez olduklarından ancak hesap silme işlemi yapılırsa silinir.

forumuni’deki hesabınızı kullanırken nick'iniz, sorularınız, anılarınız, üniversite yorumunuz, sorulara verdiğiniz cevaplar, eklediğiniz sosyal medya hesaplarınız forumuni kurallarına aykırı davranış sebebiyle sistemden banlanmanız halinde, profil fotoğrafınız, sorularınız, cevaplarınız, anılarınız, üniversite yorumunuz ve benzeri profil sayfanızda yer alan veriler tamamen silinir ancak e-posta adresiniz, adınız soyadınız gibi kayıt olurken verdiğiniz veriler tarafımızca 2 yıl boyunca saklanır ve sisteme aynı bilgilerle bir daha üye olamazsınız.. 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun ile 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu (“kvkk”) çerçevesindeki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için şikayet ve başvurularınızda bizimle doğrudan paylaştığınız verileri kanuni süreler boyunca saklıyoruz. 5651 sayılı kanun kapsamında işlem tarih, saat, ip adresleri ve port bilgileri, kanuni süreler boyunca saklanmaktadır.

forumuni kullanılırken toplanan veriler, forumuni özellikleri, kullanıcılar arası iletişimi, kullanıcının forumuni deneyimini kişiselleştirilebilmesini, kullanıcıların kendi ilgi alanlarına uygun reklamlar görmesi ile aynı reklamları tekrar tekrar görmemesinin sağlamak, kullanıcıları tanımlamak, kayıt esnasında kullanıcıyı tanımak ve hesabını onaylamak, gerektiğinde kullanıcı ile iletişime geçmek, 18 yaşının üzerindekiler tarafından forumuni’nin kullanıldığını teyit etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, forumuni’nin trafiğini analiz etmek, forumuni’yi nasıl kullandığınızı anlamak, 5651 sayılı kanun ve kvkk kapsamında yapılan başvuruları değerlendirebilmek, forumuni’deki içeriklerin moderasyonunu yapabilmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amaçlarıyla sınırlı olarak bu gizlilik politikası ve kvkk’ya uygun olacak şekilde işliyoruz.

topladığımız veriler, kvkk’nın 5. maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ile açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmekte ve türkiye’de bulunan sistemlerimizde saklanmaktadır.

yetkili mercilerden gelen usulüne uygun talepler gereğince talepte bulunan yetkili mercilere iletilmesinin zorunlu olduğu haller dışında kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile kesinlikle paylaşılmamaktadır.

forumuni, gizlilik politikamıza tabi olmayan diğer internet sitelerine yönelik bağlantılar içerebilir. bu nedenle, verilerinizi paylaşmadan önce diğer internet sitelerinin gizlilik politikalarını incelemenizi tavsiye ederiz. forumuni’nin 18 yaş ve üzerindeki kişiler tarafından kullanılması amaçlanmıştır. eğer 18 yaşının altındaki kişilere ait kişisel verilerin işlendiğinden haberdar olursak, bu veriler derhal silinecektir.

kvkk’nın 11. maddesi kapsamında destek@forumuni.com adresine sistemlerimizde kayıtlı elektronik posta adresinizle başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kvkk’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silinme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. forumuni 'de bulunduğunuz süre boyunca tarayıcınıza çerezlerin ve buna benzer unsurların yerleştirilmesi söz konusu olabilir. ayrıntılı bilgi için lütfen çerez politikamızı ziyaret ediniz. gizlilik politikamızdan kaynaklanacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde türk hukuku uygulanacak olup; istanbul merkez mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir. gizlilik politikamız’daki değişiklikler, forumuni hesabı olan kullanıcılara bildirilmektedir. forumuni hesabınız bulunmuyorsa, gizlilik politikamızı belirli aralıklarla yeniden gözden geçirmenizi öneriyoruz.

gizlilik politikamız, 05.01.2023 tarihinde güncellenmiştir